خدا - بلموت آفابت


خدا

در شهر بودم

دیدم                                                                    

هر کس به دنبال چیزی می دود

یکی به دنبال پول

یکی به دنبال چهره دلکش

یکی به دنبال لحظه ای توجه چشمان هرزگرد

یکی به دنبال نان

یکی هم به به دنبال اتوبوسی !

اما دریغ

هیچکس دنبال خدا نبود !!!


برچسب ها:
زمان: 2018-05-16 18:45:03