دیالوگ ماندگار - بلموت آفابت


دیالوگ ماندگار
جنی: " تا حالا رویایی داشتی درباره این که قراره کی بشی؟ "
فارست: من قراره کی بشم؟
جنی: آره
فارست: "مگه من قرار نیست خودم باشم" ؟

برچسب ها: قراره
زمان: 2018-05-16 18:45:03